(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thùy Lâm (Hải Dương) công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo. Do chưa có Nghị định quy định cơ chế tự chủ trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị, nên đơn vị của bà tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị sự nghiệp công lập

Hàng năm, đơn vị bà đã thực hiện đủ nhiệm vụ mở các lớp theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền giao và được ngân sách Nhà nước cấp đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này; ngoài ra đơn vị còn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tập huấn ngoài kế hoạch theo nhu cầu của các đối tượng. Vì vậy, đơn vị có nguồn thu dịch vụ từ học phí các lớp bồi dưỡng ngoài kế hoạch, phí bán tài liệu, phí học lại, thi lại, phí trông xe…

Tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị, trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành, thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị”; và “Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của mỗi lĩnh vực sự nghiệp có đặc điểm riêng, trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và mức chi hiện hành, đơn vị sự nghiệp xây dựng quy chế quản lý, thanh toán các khoản chi nghiệp vụ cho phù hợp khả năng nguồn tài chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Bà Lâm hỏi, với những khoản chi chưa có trong quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị có được tự quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng nguồn thu dịch vụ nói trên để thực hiện chi hay không? Ví dụ chế độ chi hỗ trợ công tác quản lý các lớp bồi dưỡng cho cán bộ trong đơn vị (chi theo mức chi tự trường quy định không theo văn bản hướng dẫn nào, không phải chi làm thêm giờ hoặc chi công tác phí), chi tiền theo các mức để làm các báo cáo, chi chế độ họp, chi các hội đồng xét mở lớp, xét tốt nghiệp… ?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Mục VII Thông tư số 71/2006/TT-BTC trong đó về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, được hướng dẫn như sau:

“1. Để chủ động sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ để cán bộ, viên chức thực hiện và Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi (nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này).

2. Nguyên tắc, nội dung và phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

a) Quy chế chi tiêu nội bộ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoàn đơn vị.

b) Quy chế chi tiêu nội bộ phải gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi, giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi. Trường hợp có các quy định không phù hợp với quy định của Nhà nước thì trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan quản lý cấp trên có ý kiến yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh lại cho phù hợp; đồng gửi cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch.

c) Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý.

d) Đối với nội dung chi thuộc phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ (chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên) đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (trừ một số tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi quy định tại tiết e, của khoản này), Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp được:

– Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: Thủ trưởng đơn vị được quyết định mức chi quản lý và chi nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

– Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động: Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

đ) Đối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị, trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành, thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.

Xem thêm: Sau Phẫu Thuât, Tú Sương Nghỉ Hát Nửa Năm, Nghệ Sĩ Cải Lương Tú Sương

e) Đối với một số tiêu chuẩn, định mức và mức chi đơn vị sự nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước:

– Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

– Tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc;

– Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động;

– Chế độ công tác phí nước ngoài;

– Chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam;

– Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;

– Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

– Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);

– Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

– Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Riêng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và công nghệ.

g) Thủ trưởng đơn vị căn cứ tính chất công việc, khối lượng sử dụng, tình hình thực hiện năm trước, quyết định phương thức khoán chi phí cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc sử dụng như: sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, xăng xe, điện, nước, công tác phí; kinh phí tiết kiệm do thực hiện khoán được xác định chênh lệch thu, chi và được phân phối, sử dụng theo chế độ quy định.

i) Đơn vị sự nghiệp không được dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn dưới bất kỳ hình thức nào (trừ điện thoại công vụ tại nhà riêng theo chế độ quy định).”.

Điểm h phần 2 Phụ lục số 01 hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ (Ban hành theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC quy định về nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ như sau :

“h) Hoạt động dịch vụ:

Các đơn vị sự nghiệp có hoạt động dịch vụ, xây dựng quy chế quản lý hoạt động dịch vụ theo nguyên tắc quản lý thống nhất; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động thu chi, mức thu của các đơn vị trực thuộc.

Quy định việc sử dụng, quản lý tài sản của đơn vị trong hoạt động dịch vụ; Quy định việc trích khấu hao tài sản, duy tu và sửa chữa lớn TSCĐ dùng trong hoạt động dịch vụ; cụ thể hóa quy định nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc.

Đối với quy chế quản lý hoạt động dịch vụ đơn vị có thể xây dựng quy chế khoán thu, khoán chi đối với các đơn vị trực thuộc nhưng phải bảo đảm đầy đủ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật; Quy định tỷ lệ trích nộp của cho đơn vị trực thuộc, đối với đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chung và được tính vào chi phí của hoạt động dịch vụ của đơn vị trực thuộc, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chi phí chung của đơn vị.

Khi xây dựng dự toán và trong quá trình hoạt động dịch vụ đơn vị phải xác định đầy đủ các yếu tố chi phí, bảm đảm nguyên tắc bù đắp được chi phí và có tích lũy”.

Xem thêm: Nhà Báo Hoàng Nguyên Vũ,Thu Phương, Nhà Báo Hoàng Nguyên Vũ

Theo đó, việc quy định quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập của các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo, đề nghị bà nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC nêu trên để thực hiện.