Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?

A.Bạn đang xem: Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa ngoại bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.

Bạn đang xem: Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào

B.Tiêu hóa ngoại bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa ngoại bào.

D. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa nội bào → tiêu hóa ngoại bào.

*

Khi nói về quá trình tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là tiêu hóa nội bào, nhờ các enzim thủy phân trong lizôxôm.

II. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa, quá trình tiêu hóa gồm cả tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

III. Tiêu hóa ở động vật đã hình thành ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, với sự tham gia của các enzim chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào.

IV. Tiêu hóa ở động vật ăn thịt và ăn tạp diễn ra trong các cơ quan tiêu hóa.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học 1 0

Động vật nào sau đây vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào?

A. Gà.

B. Thủy tức

C. Trùng giày.

D. Rắn

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

I. Quá trình tiêu hóa luôn cần có xúc tác của các enzim thủy phân.

II. Ở động vật đơn bào, chỉ xảy ra tiêu hóa nội bào.

III. Ở người, vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào.

IV. Tất cả các loài động vật ăn cỏ đều có dạ dày 4 ngăn.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

I. Quá trình tiêu hóa luôn cần có xúc tác của các enzim thủy phân.

II. Ở động vật đơn bào, chỉ xảy ra tiêu hóa nội bào.

III. Ở người, vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào.IV. Tất cả các loài động vật ăn cỏ đều có dạ dày 4 ngăn.

A. 1.

B.2.

C.3.

D.4.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

I. Quá trình tiêu hóa luôn cần có xúc tác của các enzim thủy phân.

II. Ở động vật đơn bào, chỉ xảy ra tiêu hóa nội bào.

IV. Tất cả các loài động vật ăn cỏ đều có dạ dày 4 ngăn

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa?

(1) Trong túi tiêu hóa, thức ăn chỉ được biến đổi về mặt cơ học.(2) Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim của lizoxom.(3) Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.(4) Trong ngành ruột khoang, chỉ có thủy tức mới có cơ quan tiêu hóa dạng túi.

Xem thêm: Tiếng Tơ Đồng: Danh Cầm Văn Vĩ, Gặp Gỡ Danh Cầm Văn Giỏi

A. 1.

B.2.

C.3.

D.4.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa?

(1) Thức ăn được tiêu hóa nội bào nhờ enzim phân giải chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

(2) Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.

(3) Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (nhờ emzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.

(4) Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào triệt để, enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học 1 0

Loài động vật nào sau đây chỉ có tiêu hoá nội bào mà chưa có tiêu hóa ngoại bào?

A. Trùng đế giày.

B. Thỏ.

C. Bồ câu.

D. giun đất.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở động vật?

I. Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn

II. Động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là động vật đơn bào, ruột khoang và giun dẹp.

III. Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào và ngoại bào.

IV. Các loài thú ăn thực vật có thể tiêu hóa được xenlulozo là nhờ các enzim được tiết ra từ các tuyến tiêu hóa.

A. II,III

B. I, IV

C. I,III

D. II, IV

Lớp 0 Sinh học 1 0

Dựa trên hình vẽ về sự tiến hóa nội bào ở trùng đế giày, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Chú thích (I) là sự hình thành không bào tiêu hóa.

2. Chú thích (II) là chất thải được đưa ra khỏi tế bào.

3. Chú thích (III) là không bào tiêu hóa.

4. Chú thích (IV) là lizoxom gắn vào không bào tiêu hóa.

5. Chú thích (V) là enzim từ lizoxom vào không bảo tiêu hóa.

6. Chú thích (VI) là chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thu vào tế bào

*

A. 3

B.

Xem thêm: 9 Điều Chưa Biết Về Nam Diễn Viên Mario Maurer, Mario Maurer

4

D. 6

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên mục: Kiến thức thú vị