Nói một chút về chuyện xảy ra trước và sau chuyện đi tìm người mà tôi biết được ở Hoa Tỷ Đệ. Lúc đầu Sảng muội, Đại Phát và Nhiên Nhiên đều nói không cần đi tìm, sau đó cảm thấy trễ rồi, đi ra ngoài tìm. Tổ sản xuất có nói sẽ đưa Dương về, Dương không chịu, (Ý đoạn này là không chịu lên xe – memb đọc sao ra khó chịu vậy