Viết sách dạy người ta cách làm giàu nhưng ông lại phải đi vay tiền để xuất bản sách.

Vay tiền xuất bản sách "dạy làm giàu" - 1