Theo kinh nghiệm của bà nội thì đôi mắt có thể nói lên được số phận của người con gái sau này.

"Mắt biếc" phiên bản tả thực của bà nội - 1

"Mắt biếc" phiên bản tả thực của bà nội - 2

"Mắt biếc" phiên bản tả thực của bà nội - 3

"Mắt biếc" phiên bản tả thực của bà nội - 4

"Mắt biếc" phiên bản tả thực của bà nội - 6

"Mắt biếc" phiên bản tả thực của bà nội - 7

"Mắt biếc" phiên bản tả thực của bà nội - 8